Lover

LOVER FOR INSTITUTT FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKOTERAPI – IBUP

§ 1.
Instituttets navn er Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi, og det er tilknyttet European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector (EFPP), Child and Adolescent Section.

§ 2.
Instituttets formål er å fremme og videreutvikle psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom innen norsk helsevesen. Med psykoanalytisk psykoterapi menes i denne sammenheng terapi som baseres på erkjennelse av ubevisste prosesser og hvor arbeid med overføring er et sentralt virkemiddel.
For å fremme dette målet vil instituttet tilby 5-årig utdanning som kreves for fullt medlemskap i foreningen.
Instituttet ønsker praktisk samarbeid med Norsk Psykoanalytisk Institutt, bl.a. med arrangement av seminarer.
Instituttet vil holde medlemsmøter og delta i den Europeiske Foreningen for Psykoanalytisk Psykoterapi i Offentlig Sektor (EFPP), Seksjon Barn og Ungdom.

§ 3. Medlemskap.
Instituttet har to kategorier medlemskap: Medlemmer (fullt medlem) og assosierte medlemmer.

  1. Assosiert medlemskap kan de inneha som arbeider i det barne- og ungdomspsykiatriske felt og som er interessert i å videreutdanne seg i psykoanalytisk orientert barne- og ungdomsterapi. Assosiert medlemskap kan også søkes av teammedarbeidere som samarbeider om psykoanalytisk orientert barne- og ungdomsterapi.
  2. Fullt medlemskap forutsetter at vedkommende må ha oppfylt foreningens utdannelsesbestemmelser. Styret anbefaler medlemskap etter søknad. Det utvises rimelig skjønn som gir mulighet for dispensasjoner.

Krav til fullt medlemskap:

  1. Et studium som har ført til cand. psychol. eller cand. med. eller annen relevant grunnutdannelse. Til sammen minst to års klinisk praksis innen psykisk helsevern for barn og unge.
  2. Fullført 2-årig innføringsseminar i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom, ca. 196 timer. 90 timer dokumentert veiledning av godkjent veileder.
  3. Psykoanalytisk orientert egenbehandling med en frekvens av minimum 2 timer ukentlig til sammen ca. 300 timer.
  4. Gjennomføring av spedbarnsobservasjon og deltagelse i spedbarnsobservasjonsseminar med varighet i 1 ½ år.
  5. Gjennomføring av psykoanalytisk orienterte barneterapier under kvalifisert veiledning: Praksisen skal omfatte et førskolebarn, et skolebarn og en ungdom med frekvens minst 2-3 timer ukentlig. En av behandlingene bør ha en varighet av minst 2 år, en minst 1 år.
  6. Fullført 2-årig videregående seminar i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom, ca. 196 timer. 90 timer dokumentert veiledning av godkjent veileder.
  7. Seminarene skal være klinisk/teoretiske og basert på deltagernes fremleggelse av egne kasus. Lærere på seminarene skal være psykoanalytisk skolerte eller ha instituttets 5-årige utdanning.

§ 4.
Instituttet holder årsmøter med innkalling minst 14 dager før møtet. Assosierte medlemmer har adgang til årsmøtet, men ikke stemmerett. Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall. Lovendringer krever 2/3 av stemmene til de frammøtte medlemmer. Kontingent fastsettes på årsmøtet.
Årsmøtet velger styre på minst 3 medlemmer og ett kandidatmedlem, hvorav formannen velges adskilt. Årsmøtet velger en valgkomité bestående av minst 2 medlemmer. Formannen, styrets medlemmer, kandidatmedlemmet og valgkomiteen velges for to år om gangen.

§ 5. a
Styret oppnevner et undervisningsutvalg (UU) på 5 personer som har medansvar for utdanningsvirksomheten. Utvalget skal ha 3 medlemmer som har fullført den 5-årige utdannelsen, ett kandidatmedlem og en brukerrepresentant.

§ 5. b
Styret oppnevner et litteraturutvalg (LU) på 3 personer som har medansvar for litteraturliste/pensum. Utvalget skal ha 2 medlemmer som har fullført den 5-årige utdannelsen og ett kandidatmedlem.

§ 6.
Delegatene til EFPP oppnevnes av styrets medlemmer. Den ene delegaten bør være formannen.

§ 7.
Oppløsning av Instituttet kan bare skje på årsmøtet ved 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller Instituttets midler Norsk Psykoanalytisk Institutt.

(Revidert februar 2011, mars 2013)