Vi ønsker oversikt over problemer knyttet til taxi-transport

Taxi-transport av barn og ungdom i psykoanalytisk orientert psykoterapi og Stortingets vedtak om gjennomgang av pasientreiseordningen i 2019

 

Psykologer og leger med spesialist utdannelse som tilbyr psykoanalytisk orientert psykoterapi til barn og ungdom – enten i avtalepraksis eller i BUP-poliklinikk – er avhengig av taxi-transport når foreldre ikke selv kan besørge/organisere transport til/fra behandlingstimene. Det er en god del erfaring med at transport med taxi bare kan gjennomføres på en realistisk (og god nok) måte når det er mulig å gjøre avtale med en egnet og fast taxisjåfør. Sjåføren vil være en person som er kjent og trygg for barnet. Transport med taxi vil da, i en god del tilfeller, være en nødvendig rammebetingelse for behandlingen.

Etter at de regionale helseforetakene organiserte ordningen med Pasientreiser, oppsto tidlig ideen om at det var mulig med vesentlige besparelser når de faste sjåførene «falt bort» (først ved OUS i 2010 i forbindelse med skifte av taxi-selskap). Denne ideen spredte seg i helse region Sør-Øst til de andre lokale helseforetakene, og også til pasientreisekontorene i de andre regionene. Pasientreisekontorene har flere forskjellige påstander om, og andre enn økonomiske argumenter for, hvorfor fast sjåfør ikke er eller skal være en rettighet.

Stortinget vedtok enstemmig (den 19.04.2018) å be regjeringen starte evalueringen av pasientreiseordningen i august 2019. Det ble også fattet enstemmig vedtak om å be regjeringen sørge for at de regionale helseforetakene går gjennom organiseringen av pasientreiseordningen. I tillegg er det med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, MDG og Rødt vedtatt å be regjeringen gjøre en bred gjennomgang av regelverket for pasientreiser og fremme en sak for Stortinget for å forenkle og forbedre ordningen.

 

Vi søker å få en oversikt over hvor utbredt problemene knyttet til taxi-transport av barn er. Vi ber om at kolleger som tilbyr psykoterapi til barn og ungdom sender oss erfaringer fra sin praksis, slik at vi kan gå videre med dette:

Psykologspesialist Einar Steenersen: ebsteene@online.no

eller

Spesialist i psykiatri; barn, ungdom og voksne Rune Johansen: ru-jo3@online.no

 

 

Referanser til Stortingets veditak fra 2018 om gjennomgang av Pasientreiseordningen