Seminarrekke om ungdom med Per Are Løkke: Winnicott, ungdommen og psykisk helse

Den engelske psykoanalytikeren Donald D. Winnicotts viktigste tanker om ungdomsfasen har fremdeles stor aktualitet. Spørsmålet om hvordan ungdommen kan finne og få kontakt med de kreative delene i seg selv og føle en levende resonans til sin omverden er sentralt for Winnicott. Hans svar ser imidlertid ut til å gå i motsatt retning av dagens tidsånd, med sin fokus på mestring og symptomreduserende metoder. Derfor er det ekstra viktig å forstå hans teori og metode i dag.

Seminarrekka vil gjennomgå Winnicotts viktigste begreper for å forstå ungdomsfasen og hvordan hjelpe ungdommen. Det vil bli gitt en oversikt over hans hovedbegreper, samt andre relevante begreper som relaterer seg til disse. Psykoanalytikeren Thomas Ogden skiller mellom epistemologisk (EP) og ontologisk psykoanalyse (OP), hvor EP handler om å finne kunnskap og forstå pasientene, mens OP mer handler om å hjelpe pasienten til å bli mer av seg selv. Han hevder at Winnicotts fokus primært er rettet mot hva som kan hjelpe ungdommen til å våge å bli mer av seg selv enn å finne symbolsk mening. Å leke er viktigere enn å forstå. Med det som utgangspunkt vil Winnicotts begreper bli presentert, samtidig som disse knyttes til kliniske erfaringer. Å gjøre begrepene erfaringsnære er en viktig målsetting i kurset. Det vil bli fremhevet hva som er det særegne ved Winnicotts teorier både i forhold til andre psykoanalytiske teorier og mer tradisjonelle symptomreduserende metoder. Det vil bli drøftet hvilke implikasjoner Winnicotts teorier får for terapeuter som arbeider med ungdom. Winnicotts metode vil også bli satt inn i et samfunnskritisk perspektiv, der viktigheten av at ungdommen kan bygge opp «værerom» og «lekerom» er viktigere enn mestring og symptomreduksjon.

Winnicotts bidrag har noe å fortelle vår samtid, nettopp ved å fokusere på glemte og oversette sider av ungdommens psykiske helse. Winnicotts begreper om hva som trengs for å understøtte ungdommens psykiske helse er svært viktig i en tid preget av stress, press og forskjellige tvangsstrukturer knyttet til kropp, mat, helse, digitale medier og høye skolekrav.

Seminarrekka vil gå over følgende fire kvelder våren-22:

  • onsdag 23.mars kl.18-21.
  • onsdag 20.april kl.18-21.
  • onsdag 4.mai kl.18-21.
  • onsdag 25.mai kl.18-21.

Sted: Gjerdrums vei 19 (Nydalen, Oslo).
Pris: 2000 kr (for hele seminarrekka).
Seminarlærer: Barne- og ungdomspsykolog Per Are Løkke.

Seminaret er fulltegnet.

Seminarrekka er godkjent som 12 timers vedlikeholdskurs av Norsk Psykologforening.
Det er søkt om godkjenning som vedlikeholdskurs også hos Den Norske Legeforening.