Seminarrekke om ungdom

Psykoanalysens teorier om ungdom

Per Are Løkke

Psykoanalysen er en skattkiste av teorier og tenkemåter som vi kan bruke til å forstå de indre kreftene som herjer i ungdommens «Jurassic Park» eller «Euphoria». Per Are Løkke vil i dette seminaret begynne med Sigmund Freuds “Three Essays on the Theory of Sexuality” og deretter drøfte kronologisk hvordan forståelsen av ungdomsfasen har utviklet seg i løpet av 120 år. August Aichhorn, Anna Freud, Moses Laufer, Peter Blos, Evelyne Kestenberg, Donald Winnicott, Wilfred Bion, Donald Meltzer, Erik Erikson og Julia Kristeva har alle bidratt til å belyse forskjellige psykiske områder i ungdomslandskapet. Feministiske teoretikere som Nancy Chodorow og Carol Gilligan er representanter for den relasjonelle vendingen i forståelsen av ungdommen, og den australske Lacan – inspirerte psykoanalytikeren Michael Gerard Plastow har originale bidrag til å forstå hendelsen(e) som gjør at ungdommen begynner å snakke med egen stemme.

Seminaret vil gå over 5 ganger og vil hver gang presentere to til tre teoretiske perspektiv. Seminaret vil belyse hvordan historien former utviklingen av teoriene og spørre om ikke glemte perspektiv fremdeles har aktualitet. Hvorfor har for eksempel betydningen av kjønn, seksualitet og aggresjon blitt skjøvet ut i periferien i dagens behandlingsfelt? Hvordan ser den indre verden til dagens ungdom ut i forhold til Peter Blos sine detaljerte kasusbeskrivelser? Spørsmål om ungdomsfasen er en rekapitulasjon av barndommen eller en egen genuin utviklingsfase har vært et sentralt spørsmål innenfor det psykoanalytiske fagfeltet. Anna Freud hevdet at ungdommen var psykoanalysens stebarn. Er det slik fremdeles?

Et gjennomgangstema vil også være hvordan psykoanalytiske ungdomsteorier kan bidra til å forstå dagens ungdomfelt hvor fokuset på rask psykisk helsehjelp, diagnoser og spesifikke metoder rettet mot symptomer dominerer. Det kan se ut som om psykologifaget gjennom sitt symptomfokus bidrar til å overdiagnostisere ungdomsfasen og forenkle dens komplekse og svingende utviklingsnatur. Skaper vår tids fokus på psykisk helse mer problemer enn det løser? Gjør vi urett når vi tilbyr de unge et symptomspråk som kan patologisere en krisepreget utviklingsfase, uten å forstå ungdomspsykens vesen i dybden? Hva skjer når vi går under overflaten av nåtidens populære mestringsfokus og symptomhåndtering, for å ta et dypdykk inn i ungdommens indre verden?

Sted: IBUPs lokaler i Gjerdrums vei 19

Tid:
5. oktober
18. oktober
9. november
30. november
13. desember
Alle kvelder kl. 18–21

Seminarleder: Per Are Løkke
Seminaravgift: kr. 2500,-.

Påmelding skjer ved å sende navn, adresse og fakturaadresse til post@ibup.no.

Seminarrekka er godkjent som 15 timers vedlikeholdskurs av Norsk Psykologforening.
Det er søkt om godkjenning som vedlikeholdskurs også hos Den Norske Legeforening.