Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP) er et institutt som videreutdanner psykologer og leger i psykoanalytisk orientert psykoterapi med barn og ungdom. Instituttet tilbyr pr. i dag innføringsseminar, videregående seminar og spedbarnsobservasjonsseminar. Seminarene kan tas som selvstendige kurs som del av etterutdanning og vedlikeholdsaktivitet til spesialitet eller kombineres til et 5-årig utdanningsløp, godkjent til spesialiteten i psykoterapi av Norsk psykologforening. Utdanningen har en internasjonal standard og er tilpasset kravene i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in Public Sector, Child and Adolescent section (EFPP). IBUP tilbyr også valgfritt program tilpasset spesialistutdanningen for psykologer og leger, godkjent av Norsk psykologforening og Den norske legeforening.

Instituttets målsetting er å tilby en moderne utdanning basert på psykodynamisk og relasjonsorientert teori og forskning og gi en innføring i det mangfoldet som kjennetegner psykoanalytisk orientert psykoterapi med barn og unge i dag.

Innføring

IMG_2379-500-_500x350
Innføringsseminaret skal gi deltakerne innføring i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret skal skape interesse og en begynnende forståelse for grunnleggende sider ved terapeutisk arbeid, sentrale teoretiske begreper og kandidatens egen fungering i relasjon til andre. Seminaret danner grunnlag for deltagelse på videregående seminar.

Last ned studieplan for innføringsseminar

Videregående

dscn1117-paraply-500-_500x350
Videregående seminar skal gi deltakerne en fordypning i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret viderefører temaene fra innføringsseminaret og gir en ytterligere fordypning i psykoanalytisk teori og metode. Videregående seminar er grunnlaget for senere praksis som lærer og veileder i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom.

Last ned studieplan-for videregående seminar

Spedbarnsobservasjon

Babyføtter
Seminardeltageren følger et spedbarn fra fødselen og i minimum ett år, der man en time en gang i uken observerer spedbarnet hjemme i relasjon til sine nærmeste omsorgsgivere.

Last ned studieplan for spedbarnsobservasjonsseminar